شهادت نبی اکرم تسلیت ؛ کسی که در اوج دارایی و ثروت تمام وقت خود را در غار تنگ و سرد به تنهایی میگذارند "برای عبادت پروردگار" .